ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ — ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਚਾਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਪਾਠ ਸੁਨੇਹੇ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੰਪਰਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ!

ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਕੈਮਰਾ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ. ਵਰਤ ਜਦ, ਵੈੱਬ ਕੈਮਰੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਯੋਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਵੈਬਕੈਮ (ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

About