ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ

ਆਮ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ.

ਪਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿ ਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ

About