ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪਰ੍ਟ ਵੈੱਬ ਤੇ, ਰੂਪਰ੍ਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜਮਾਈ ਰਿੰਗ.

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪਰ੍ਟ ਵੈੱਬ ਤੇ, ਰੂਪਰ੍ਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜਮਾਈ ਰਿੰਗ.

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ, ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੈਯਲਲਿਥਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ

ਪੈਰਿਸ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਜਡ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ.

ਪੈਰਿਸ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ

About