ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ

About