ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ, ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ! ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ.

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ, ਪਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋ ਈ-ਮੇਲ.

ਵੇਖੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸੌ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਛਾਪੱਣ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ

About