ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੌੜਾ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਘਟਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੀਟਿੰਗ

About