ਬਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੀਆਰ ਗੰਭੀਰ ਸਪਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇੰਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ.

ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ

About