ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਲਈ ਕਿਲੋ

About