ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

About