ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਡ ਭਾਗ

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ ਚਾਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ. ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ. ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ. ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ ਚਾਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ. ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ. ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਕਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਸੀ, ਵੀ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ.

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੈਟ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਕਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ' ਬਿਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ.

ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਚਾਨ ਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨ ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵੈ- ਵਿਚ, ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਅਤੇ, ਅਨੀਮੀ ਸਰੋਵਰ ਜਾਵੇਗਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਤੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ.

ਆਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ.

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨ ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਗੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਆਦਿ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਚੂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਚੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਗਾਈਡ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵੈ- ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਅਤੇ, ਅਨੀਮੀ ਸਰੋਵਰ ਜਾਵੇਗਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਤੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ. ਆਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਜੀਵਨ-ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਪੀਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ ਡਰ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ, ਆਦਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਕ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ. ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਚੂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਚੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਗਾਈਡ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਲਾਹ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ dollars ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਜ ਦੇ ਭਾਅ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਰੂਬਲ.

ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੈਡੋ, ਜਦ ਤੱਕ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵੈ- ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਅਤੇ, ਅਨੀਮੀ ਸਰੋਵਰ ਜਾਵੇਗਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਤੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ.

ਆਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ.

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ, ਕੁਝ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਦਨ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੰਗ-ਧਿਆਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ-ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ.
ਚੈਟ ਬਿਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਕਸ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਸਾਈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ