ਚੈਟ- ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੱਚ

ਪਰ, ਜੋ ਕਿ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

About