ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵੈ-ਪਰਬੰਧਿਤ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ)

ਜੀ

(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੈ, ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ), ਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ

About