ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਜਾਵਾ ਐਪਲਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਐਪਲਿਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਬਚਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ

About