ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਮਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ

About