ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

About