ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਾਹਕੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ

ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮ ਵਿਚ. ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ, ਦੋਸਤੀ, ਫਲਰਟ, ਵਿਆਹ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ.

ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਕਮਰੇ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਲੋਕ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ

About